مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار در منزل میبایست از عضو سالمند در منزل که گچ گرفته شده بتواند مراقبت نماید  

 قالب های گچی ساخته شده از گچ 2تا3روز وقالب های ساخته شده با مواد سنیتیک مثل فایبرگالس کمتر از یک روز طول می کشد که خشک شود ، که اگر پرستار در منزل با آن مواجه شود میبایست بداند .

تا خشک شدن کامل از قالب گچی محافظت کنید. هنگامی که قالب عضو گچ گرفته شده سالمند در منزل مرطوب است آن را روی یک بالش سفت بدون روکش پالستیکی قرار داده ،تا از بد شکل شدن قالب جلوگیری شود.

درهنگام خشک شدن قالب آن را کمتر جابجا کنید این مطلب مهم را شرکت پرستاری به مراقبین در منزل گوش زد میکند  ودرصورت نیاز با قراردادن کف دو دست در زیر دومفصل وحمایت آن قالب گچی را بلند کنید. پرستار در منزل میبایست اطرافیان را توجیح نماید که از فشار آوردن انگشت برروی قالب گچی مرطوب خودداری کنند ،زیرا باعث فشارآمدن به پوست زیر گچ می شود . برای خشک شدن قالب گچی می توان از پنکه در فاصله نیم متری از قالب استفاده کرد . زمانی که گچ خشک می شود میتوان به همراهان و نیز موسسه مراقبت سالمند در منزل اطلاع داد .

در زیر پوست گچ گیری شده گرما احساس می شود .با این وجود پس از خشک شدن گچ ،هنوز در نواحی پوست گرما احساس شود ،ممکن است بیانگر عفونت باشد وباید به پزشک گزارش شود .

ادامه مطلب و توضیحات مصور کامل 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved