مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار سالمند در منزل 

به طور كلي ميزان بروز سنگ كليه در جهان، بهخصوص در زنان باردار و با بالارفتن سن، رو به افزايش اسـت. سـنگهـاي كليـوي بـا بيماري مزمن كليه مرتبط هستند. پيشگيري از عود سنگ تا حد زيادي بستگي به نوع سنگ اوليه (بهعنـوان مثـال سـنگهـاي اگـزالات كلسيم، فسفات كلسيم، سيستئين، استروويت يا اسيد اوريك) دارد. باوجود اين، حتي زماني كه بررسي خود سنگ مقـدور نباشـد، pH ادرار و بررسي ادرار 24 ساعته، اطلاعاتي را در باره عوامل دخيل در تشكيل سنگ فراهم ميكنند كـه بـراي پيشـگيري از عـود سـنگ مفيدند. براي پيشگيري از ايجاد سنگهاي اگزالات كلسيم، سيستئين و اسيد اوريك، قلياييكردن ادرار بايد با مصرف رژيم غذايي غني از ميوه و سبزيجات، مصرف مكمل سيترات يا سيترات تجويزشده توسط پزشك، يا نوشيدن آب معدني قليـايي صـورت گيـرد. بـراي جلوگيري از تشكيل سنگهاي فسفات كلسيم و استروويت، ادرار بايد اسيدي شود؛ آب زغالاخته و بتائينميتوانندpH ادرار را كـاهش دهند. امروزه در درمان حاد سنگ كليه در كنار مايعدرماني و داروهای كنترلكننده دردسنگ کلیه ، بـهطـور روزافزونـي از داروهـاي ضداسپاسـم، اورتروسكوپي وآزمايشهاي متابوليك استفاده ميشود. از ديدگاه ابوعلي سينا مادة اصـلي عامـل تشـكيل سـنگ در كليـه، غـذاهاي غليظ،شـيرينيهـاي لـزج، ميـوههـايترشمـزة ديـر هضـم وميوههايتوليدكننده خلط لزج است. ابوعلي سينا با دادن داروهاي گياهي ادرارآور و سنگشكن مانند آب نخـود، آب كنگـر، آب بـرگ ترب، بيخ كوشنه، بيخ تمشك، ريشة مقل، ريشة غار، نخود سياه، بذر خطمي، آلبالو، انگم درخت زالزالك، خار سهكوهـه، ريشـة گيـاه حنا، پياز دشتي، كرفس كوهي، پونه، پسته و ... بيماران داراي سنگ كليه را درمان ميكردند. بنابراين پرستار سالمند در منزل امروز و ديدگاه ابوعلي سينا در خصوص تشخيص و درمان سنگ كليه همسو و در يك راستا هستند، ولـي هـر كـدام بهنوعي متفاوت، به اين صورت كه ايشان با دادن داروهاي ملين و رژيمهاي غذايي خاص به كمك گياهان نامبرده ابتدا به پيشگيري از تشكيل سنگ و سپس به قليايي يا اسيديساختن ادرار و دفع سنگ ميپردازد، ولي در طب جديـد بـا اسـتفاده از داروهـاي شـيمايي و گاهي رژيمهاي غذايي خاص سنگ كليه درمان مي شود.

                        مقاله کامل کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved