مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

يكي از مهمترين عوارض مزمن ديابت، پاي ديابتي است كه چون منجر به بستريهاي طـولاني مدت و در نهايت قطع عضو ميشود بار سنگين رواني و اقتصادي به فرد و خانواده و سيستم بهداشتي وارد ميكند. ايسكمي، نورپاتي و عفونت سه فاكتور پاتولوژيك مهم منجر به عوارض پاي ديابتي است. اگر چه تمام زخمها قابل پيشگيري نيستند ولي ميتوان از ميزان آنها كاست. آگاهي پزشكان از مشكلات پا و معاينات باليني و درمان به موقع و مناسب ضايعات كوچك و آموزش نكات بهداشتي ساده و نحوه پوشش پا به بيماران از بـروز بـسياري از ايـن زخـم هـا ميكاهد. اصول پايهاي در درمان زخم پاي ديابتي شامل: كنترل عفونت، برقراري جريان خون شـرياني مناسب و برداشت فشار از پا ميباشد.

جهت ادامه مقاله درمان نوین زخم بستر سالمندان  ⇔  کلیک برای دانلود فایل pdf 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved