مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

سالمند را از نظر احتمال ابتلا به افسردگی ارزیابی کنید.

سالمند را با استفاده از پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان ارزیابی کنید.

دقت کنید :

در پرسشنامه مقیاس افسردگی سالمندان، در برخی از سؤالات امتیاز یک به پاسخ های بلی و در برخی دیگر، به پاسخ های خیر تعلق می گیرد. سالمند را از نظر احتمال ابتلا به افسردگی طبقه بندي کنید سالمند در منزل  با  نمره 6 و بیشتر، از پرسشنامه مقیاس افسردگی در طبقه بندی مشکل احتمال ابتال به افسردگی قرار می گیرد. سالمند را به پزشک ارجاع غیر فوری دهید.  سالمند با نمره کمتر از 6 از پرسشنامه مقیاس افسردگی در طبقه بندی فاقد مشکل عدم ابتال به افسردگی قرار می گیرد. مداخالت آموزشی براي اصالح شیوه زندگی سالمند به منظور مقابله با افسردگی به سالمند توصیه کنید زمانی که دچار استرس یا اضطراب و دلشوره می شود اقدامات زیر را انجام دهد: 

مشغول شدن به انجام کاری در خانه ترجیحاً کار مورد عالقه مثل نگاه کردن به تلویزیون ، کتاب خواندن، باغبانی کردن و ... صحبت کردن با دوستان و اقوام  دیدن دوستان و آشنایان  خارج شدن از خانه برای مدت کوتاه و تماشای مغازه ها یا قدم زدن در پارک ورزش کردن

جهت دانلود بوکلت کلیک کنید pdf

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved