مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبت سالمند در خانه و رسیدگی به نیازهای شخصی او بیشتر از افراد عادی است . كاركنان بهداشتی باید همان مشاوره ها و خدماتی را به سالمندان ارایه دهند كه به سایر بزرگساالن ارایه می دهند. سالمندان در معرض خطراتی از قبیل عفونت ها مشابه افراد میان سال هستند. این ها باورهای غلطی هستندکه در بخش های دیگردر مورد آن ها توضیح داده می شود. 

مطالعات در تمام كشورها به ویژه كشورهای توسعه یافته در مورد سالمندان در منزل  نشان می دهد كه ویژگی های فیزیولوژیكی، عملكردی، ساختاری، روانی و عاطفی افراد سالمند در منزل با افراد جوان و میان سال تفاوت های عمده ای دارد. الگوهای بیماری و مرگ و میر آنان نیز متفاوت است. متاسفانه این حقایق به درستی به مراقبین سالمندان در منزل انتقال نیافته است، آگاهی از این حقایق افراد را قادر می سازد تا این حقایق را به سالمندان و پرستار سالمند در منزل و خانواده ها منتقل نمایند ، و به سالمندان در منزل  كمك كنند تا از خودشان به شیوه بهتری مراقبت نمایند و از برخی خطرات مثل حوادث اجتناب نمایند.

امروزه در بیشتر كشورهای در حال توسعه جمعیت سالمندان كه اساسا به عنوان افراد پیر و سالخورده شناخته می شوند مانند جمعیت كودكان مورد توجه قرار نمی گیرند.  نیازهای افراد سالمند با سایر افراد میان سال متفاوت است هم چنین وضعیت ساختاری، عملكردی، روانی و عاطفی افراد سالمند  در منزل نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. سالمندان را در مراكز بهداشتی یا در طول ویزیت های دوره ای خود نادیده میگیرند . این در حالی است که تحرك سالمندان نیز كم تر شده و نسبت به كودكان و بزرگسالان كمتر در تجمعات محلی و خانوادگی ظاهر می شوند. مسوولیت فعلی دولت ها فراهم كردن مراقبت مناسب از سالمندان است. سالمندان نیاز به مراقبت در منزل دارند. بیشتر آنان دارای بیماری، نقص و یا ناتوانی هستند و به این منظور نیاز به كمك دارند. پرستار در منزل یا مراقب سالمند در خانه  در صورتی که به آن ها آموزش داده شود میتوانند كمك های فراوانی را به سالمندان ارایه دهند مثل گرفتن وقت از پزشک  برای سالمندان  گرفتن عینك از واحد مدد كاری و....

سیستم پرستاری سالمند در منزل یا مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل موارد مهمی را برای میلیون ها نفر سالمند كه درهرجای كشور ارایه می نمایند. وظایفی كه غالبا از پرستار سالمند شبانه روزی  در منزل انتظار می رود جمع آوری اطلاعات در مورد سالمندان ، تشویق سالمندان به مراقبت از خود و پیشگیری از خطراتی كه سالمند در منزل در برابر آن آسیب پذیر هستند می باشد. پیامی كه باید به آن ها داد این است كه سالمندی یك فرآیند زیست شناختی است و نه یك بیماری. و این فرآیند می تواند بوسیله بكارگیری سبك صحیح زندگی به میزان زیادی به تاخیر بیفتد. هم چنین پرستار در منزل می توانند نقش مهمی را در تشویق و جلب رضایت سالمند در منزل و ایجاد روحیه زندگی برای سالمندان ایفا نمایند. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved