مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

                                                  کمر درد سالمندان در منزل

درد پشت یکی از شایعترین مشکالت سالمتی است که در همه افراد ودر هرسنی ودر هر دوره ای از زندگی مبتال می شوند.این افراد یا در وضعیت خوب سالمتی ویا دارای یک بیماری قابل توجه می باشند . عالئم انقباض شدید وناگهانی عضالت ،درد منتشر شونده به بازو وساق پا، حساسیت در لمس پشت واندام های دیگر بی حسی وکرختی ، سردرد، سرگیجه، خشکی وسفتی سیاتیک درد در پشت ساق پا وباسن کمردرد

درد درقسمت تحتانی پشت عوامل خطر خمیده راه رفتن ، فرورفتگی ستون فقرات آسیب یا ضربه به کمر دیسک چاقی شکمی ، عفونت،سرطان های نخاعی، ارتریت روماتوئید ، پوکی استخوان ، پاره شدن دیسک، کشش وفشار به زرد پی ها لیگامان ها و فرسودگی دژنراسیون بین مهره ای درافراد مسن انقباض شدید وناگهانی یا کشیدگی عضله عوارض فلج خفیف ، افتادگی پا، ضعف حرکتی، تغییرات حس، عدم کنترل روی مثانه وروده 2 نکات از ایستادن وپیاده روی طوالنی مدت اجتناب کنید. درهنگام ایستادن به مدت طوالنی برای جلوگیری از گودی کمر ، یک پای خود را روی جعبه یا چهار پایه ای کوتاه قرار دهید.

از کار کردن در وضعیت خمیده به جلو اجتناب کنید. این مورد را همیشه شرکت پرستاری در منزل میبایست توجیح داشته باشد کفش پاشنه بلند نپوشیداز نشستن طوالنی مدت خودداری کنید. از صندلی های سفت ومحکم دارای پشتی صاف استفاده کرده وزیر پاهایتان یک چهار پایه قرار دهید. باسن خود را عقب صندلی قرار داده واز پشتی نرم وکوچک برای حمایت پشت استفاده کنید. از نشستن با سروگردن انداخته به جلو)قوزکرده اجتناب کنید.  در هنگام رانندگی از نشستن به نحوی که صندلی از پشت دور باشد اجتناب کنید. روی صندلی نچرخید یا هل دادن ،دراز کردن دست ونشستن در حالی که پاها درحالت کشیده قرار دارند اجتناب کنید .

خوابیدن روی تشک سفت ومحکم ، خوابیدن روی زمین، قرار دادن یک تکه تخته زیر تشک،پرهیز از خوابیدن بر روی شکم هنگامی که به پهلو می خوابید مفاصل زانو وران را خم کرده و بالشی را زیر سر وبالش دیگر بین پاهای خود بگذارید. در حالت خوابیده به پشت طاق باز  بالشی را زیر زانو های خود بگذارید . 3 ورزش های ناحیه کمر باال آوردن زانو به سینه به پشت روی زمین دراز بکشید ، زانو ها را خم کرده وکف پاها باید صاف روی زمین قرار گیرد هرزانو را رابه سمت قفسه سینه باال بیاورید .دست ها را در اطراف زانوها قرارداده وانها را به طور محکم در مقابل قفسه سینه بکشید وبرای 03 ثانیه نگه دارید .پاها راپایین اورده . 5-91 بار انجام دهید باال اوردن ساده پا به پشت روی زمین بخوابید ، زانوی چپ راخم کنید وکف پای چپ را صاف روی زمین قرار دهید.پای راست را تا هر ارتفاعی که می توانید باال ببرید این وضعیت را تا 5شماره باال نگه دارید .پا رابه ارامی روی زمین گذاشته .زانوی راست را خم کرده وکف پا را روی زمین قرار دهید پا چپ راباال آورده وتا 5بشمارید . 5-93 بار انجام دهید باال آوردن هردو پا به پشت روی زمین بخوابید ، به آرامی پاهای خودرا باال بیاورید تا فاصله کف پا از زمین 03 سانتی متر باشد ، پاها باید صاف باشد ، این وضعیت را برای 93 شماره حفظ کنید پاها را پایین بیاورید .

به پشت روی زمین دراز بکشید وزانو ها را خم کنید وکف پاها راروی زمین قرار دهید ، عضالت باسن را منقبض کنید ؛5شماره نگه داشته وسپس شل کنید . هنگام بلند کردن اشیاء ،انها را تا حد ممکن به بدن خود نزدیک کنید وپشت وکمر خود را کامال صاف نگه دار ید. هنگام بلند شدن از عضالت پا به جای عضالت پشت استفاده کنید .

ازکمر بندهای حمایتی استفاده کنید. برای برداشتن اشیاء از زمین چمباتمه بزنید وپشت خود را خم نکنید. از چرخاندن وباال کشیدن تنه وبلند کردن اشیاءباالتر از سطح کمر اجتناب کنید. فعالیت قبل از شروع هر نوع تمرینی با پزشک خود مشورت کنید . تمرینات منظم ومرتب داشته باشید .  قدم زدن وراه پیمایی انجام دهید وسرعت ومسافت آن را به تدر یج افزایش دهید.  از پریدن وزور زدن بپرهیزید .روی زمین دراز بکشید وزانوها را خم کنید. پاها و ران را به اهستگی وتاحد امکان به یک سمت خم کنید وبه سمت دیگر بچرخید. 5بار لمس انگشتان در حالت راحت بایستید ،سروتنه راپایین بیاورید وسعی کنید تا زمین با نوک انگشتان خود را لمس کنید ، دقت کنید زانوها را خم نکنید، از حرکت تند وسریع ویا حرکت وجهش ناگهانی به سوی زمین خودداری کنید. تاجایی که توانایی دارید خم کنید. 5بار تقویت آرنج بخوابید درحالی که بازوها درکنار بدنتان بوده وسر را به یک طرف چرخانده اید دراین صورت 2-5 دقیقه بمانید . مطمئن باشید تمام عضالت بدن درحالت استراحت است وهیچ عضلی منقبض نیست ، سعی کنید خود را روی ارنج هایتان نگه دارید دراین حالت2دقیقه بمانید بعد به حالت اولیه برگردید . 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved