مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

در حال حاضر، نظام پرستاری در منزل ، وارد عصر پاسخگويی شده است و با تغييرات سريعی که در  پرستاری در منزل رخ می دهد  پاسخگويی  از اهميت بالايیبرخوردار شده است. بطوری که، علاوه بر پاسخ به اين سوال که :  آيا کاری که انجام شده، بطورمطلوب ارائه شده است يا نه؟ ، بايد به سوال مهمتر ديگری نيز پاسخ داد که آيا کاری که انجام شده، واقعاً لازم بوده است يا خير؟ در واقع ، مسئوليت پذيری، معطوف بر فرآيندها و عملکرد است، درحاليکه پاسخگويی معطوف بر برآيندها بوده وتا حدودی پوياتر نيز میباشد. بنابراين، پرستاری در منزل نيز بهعنوان حرفهای تخصصی  بايد از ديدگاه قانونی و اخلاقی پاسخگوی کيفيت ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل خود باشد.طبق تعريف، مسئوليت پذيری و پاسخگويی حفظ استاندارد عملکرد پرستاری در منزل وهدايت حرفهای تعيين شده بر اساس حيطه و گستره عملکرد می باشد.

بر اساس اين تعريف، هرپرستاری در منزل مسئول و پاسخگوی عملکرد خود و هدايت و جهت دهی به عملکرد خود، در مسير دستيابیبه استانداردهای حرفهای و قانونی است. پرستاری در منزل برابر ارائه مراقبت های بالينی مطلوب وماهرانه، پاسخگوی جامعه بوده و به عنوان فردی حرفهای، مسئوليت دارد تا نقش و عملکرد پرستاری در منزل یخود را مطابق با شرایط تعيين شده توسط مرکز خدمات پرستاری در منزل ارزشيابی نمايد. بنابراين : پرستاری در منزل در برابر عملکرد خود پاسخگو هستند و بايد متناسب با مسئوليت های حرفه ای خود واستانداردهای عملکرد حرفه ای، فعاليت کنند.پرستاران با احترام به ارزشهای ديگران بايد در حفظ استانداردهای حرفهای خود، رعايت قوانين و مقررات و عملکرد اخلاقی، احساس مسئوليت نمايند.پرستاری در منزل  مسئول هدايت عملکرد خود در عين ارائه مراقبتی صادقانه، و حفظ يکپارچگی درتعاملات حرفه ای هستند. پرستاری در منزل مسئول و پاسخگوی عملکرد بالينی، مديريتی،پژوهشی و آموزشی مرتبط با ارائه مراقبت پرستاری ايمن میباشند. گرچه مسئوليت آنان بسيار گسترده و متنوع است؛ اما بايد اينمسئوليت مبتنی بر ايمنی، مهارت و اخلاقيات بنا نهاده شده باشد. در صورت عدم وجود سلامتی کافی جسمی، روانی يا عاطفی جهت ارائه مراقبتی ايمن ومطلوب به مددجو کارفرما بايد با ارائه دلائلی مستند و منطقی  از ادامه فعاليت پرستار جلوگيری
کرده و پرستاری در منزل  مناسب ديگری را جايگزين نمايد.پرستاران ضمن تعهد قانونی در تأمين سلامت و رفاه مددجويانی که عهده دار خدمت رسانی به آنها هستند، بايد مسئوليت هرگونه آسيب يا صدمه محتمل در آينده را که منتج از تعويق در ارائهی مراقبت، انجام رفتار غير اخلاقی، ارائهی مراقبت غير ايمن و بدون مهارت باشد را نيز بپذيرند.پرستاران بايد مسئوليت ارائه مراقبت را با علم به حفظ کردن مسائل اخلاقی مرتبط با همه گروه مراقبتی در منزل ، درمانی، بيماران و خانواده ها به عهده بگيرند.پرستاران  در منزل نبايد در پی تغيير در قوانين يا مقرراتی  که بر خلاف اصول اخلاقی، تدوين شود باشند .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved