مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

پرستار درمنزل در راستای پوشش عملکرد حرفه ای خود در قبال آموزش مدد کاران و پرستاردر منزل  تازه کار، بایداحساس مسئوليت نموده و پاسخگوی فعاليت های خود است  عملکرد حرفه بر اساس صداقت، يکپارچگی و احترام به پرستار در منزل تازه کار و همکاران تيم مراقبت مرکز خدمات پرستاری در منزل براساس قوانين و مقررات حرفه ای و با توجه به دانش و پژوهش های مبتنی بر شواهد  نظارت و هدايت عملکرد پرستاردر منزل و ممد ورزان پرستاری را در گستره فعاليت های تعيين شده آموزشی عهده دار میشود. 

پرستاردر منزل  بر پايه دانش و پژوهش های مبتنی بر شواهد ، مسئول پيگيری، ايجاد و بسط  يا آموزشی و استانداردهای مرتبط با مراقبت حرفه ای است. 

پرستاردر منزل در قبال آموزش مدد کاران و پرستاران تازه کار در راستای بستر سازی جهت ارتقاء مراقبتی ايمن، مناسب و اخلاقی به مددجويان احساس مسئوليت و پاسخگويی می کند. پرستار دانش خود را با ديگران سهيم شده و در قبال دانشجويان پرستاری، ساير همکاران و گروه درمان؛ نقش مربی آموزشی و هدايت کننده را دارد. - پرستار در نقش آموزش دهنده، تا حد امکان، از کسب دانش، مهارت، کارآمدی و تبحر کافی برای ارائه خدمات مراقبت های پرستاری در منزل  توسط تازه کاران اطمينان حاصل می نمايد. پرستار در منزل خوب تمام مساعی خود را در جهت بستر سازی برای نهادينگی فرآيند مداوم کسب کارآمدی و شايستگی به کار بسته و ديگران را نيز در اين فرآيند ترغيب و مساعدت مینماید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved