مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

سالمندي بخش مهمی از زندگی است و امروزه جوامع با افزایش بیش از پیش سالمندان مواجهاند. با توجه به مشکلات ویژهاي که فقط در این دوره بروز میکنند، توجه پزشکی، روانشناختی و اخلاقی به این گروه سنی، ضروري است. کوششهاي بسیاري براي بهبود سطح کمی و کیفی زندگی سالمندان در جامعه صورت میگیرد. از مهمترین مواردي که در بهبود زندگی سالمندان مطرح است، رعایت برخی ملاحظههاي اخلاقـی در رابطه با آنهاست. همچنین، در کنار پیر شدن، بیماريهاي خاصی، مانند: آلزایمر، نیز ممکن است بروز کنند که زندگی را بـراي مبتلایـان دشـوارتر میسازد و لزوم توجه به این گروه را افزایش میدهند. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی منابع موجود ملاحظههاي اخلاقی تعامل با سالمندان، به ویژه مبتلایان به آلزایمر را شناسایی کند.

جامعــه از مراقبـت و حمایـت خــانواده و اجتمـاع از سالمند در منزل بهرهمند شوند. سالمندان میبایست؛ براي کمک به خود در حفـظ یا بازیابی سطح بهینه سلامت بدنی، ذهنی، عاطفی و پیشگیري یا به تأخیر انداختن شروع بیماري، بـه مراقبتهاي بهداشتی دسترسی داشته باشند. تمـامی سـالمندان بایـد بـراي افـزایش اسـتقلال شخصی و دریافت حمایت و مراقبت، بـه خـدمات اجتماعی و حقوقی دسترسی داشته باشند. سالمندان باید بتواننـد از سـطوح مناسـب مراقبـت توســط مراکــز حمــایتی، توانبخــشی و ایجــاد انگیزشهـاي اجتمـاعی و روانـی در یـک فـضاي انسانی و امن بهره گیرند. سالمندان بایـد بتواننـد بـه هنگـام اقامـت در هـر سرپناهی و با هر مکان مراقبت و درمانی، از حقوق بشر و آزاديهاي اساسی شامل: احترام به منزلـت، اعتقادات، نیازها و زندگی خصوصی و حـق اتخـاذ تصمیم در مورد مراقبت بهداشتی و کیفیت زنـدگی خود، برخوردار باشند. خودسازي سالمندان باید این امکان را داشته باشند که؛ در پی فرصتهایی براي توسعه کامل تواناییهاي بـالقوه خود باشند. سالمندان باید به امکانات و منابع آموزشی، معنوي، فرهنگی و تفریحی جامعه دسترسی داشته باشند. بزرگداشت باید به سالمندان این امکان را داد که با سربلندي و امنیت زندگی کنند و از بهـرهکـشی و سوءاسـتفاده بدنی یا ذهنی در امان باشند. بدون درنظر گرفتن سن، جنس، پیـشینه نـژادي و قـومی، نــاتوانی و یـا دیگــر شـرایط، بایـد رفتـار عادلانهاي با سـالمندان داشـت و جـدا از وضـعیت اقتصاديشان به آنها ارزش داده شود. دانلود مقاله کامل تعاملات با سالمند در منزل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved