مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبت های غیر رسمی و آمادگی برای بازنشستگی دوره زندگی:
محققان چالش های بی شماری را برای کارگران که سعی در جمع آوری تخم مرغ های مناسب برای بازنشستگی دارند، شناسایی کرده اند اما فاکتور ای که توجه کافی را به خود جلب می کند زمان صرف شده در مراقبت های غیر رسمی است. این مطالعه تاثیر تأمین مراقبت در طول زندگی را بررسی کرد، مانند افزایش کودک و یا مراقبت از یک همسر معلول یا والدین ضعیف، در مورد آمادگی های مالی کارکنان سالخوردگی برای بازنشستگی. فرضیه های تحقیقاتی این بود که افرادی که تجربه زندگی طولانیتری با مراقبت های غیر رسمی دارند، اعتماد به نفس نسبت به امنیت درآمد بازنشستگی خود را پایین می آورند و سطوح پایینتری از منابع اقتصادی را در مقایسه با دیگر پاسخ دهندگان دارند.

اعضای استخدام شده در سن 55-66 سالگی از انجمن کارکنان دولت مین، یک اتحادیه کارگری بزرگ بخش عمومی، در مورد تجربیات خود با مراقبت های بدون حقوق و پیامدهای اقتصادی این مراقبت بررسی شد. پاسخ دهندگان (420 نفر) همچنین درباره دارایی ها و بدهی هایی که می توانند بر روی امنیت مالی آنها در بازنشستگی تأثیر بگذارند، خواسته می شود و اعتماد آنها به حفظ یک استاندارد قابل قبول زندگی در بازنشستگی را ارزیابی می کنند.

آمار توصیفی و دوبعدی تفاوت های واضحی در تجربه مراقبتی مردان و زنان داشت. زنان به طور معنی داری بیش از مردان سطح مراقبت های ویژه ای را برای کودکان یا بزرگسالان فراهم آورده اند و مراقبان زنان بیشتر به عنوان نتیجه مراقبت از قبیل کار نیمه وقت یا بیکاری گزارش داده اند.

پاسخ دهندگان زن نیز نسبت به مردان بیشتر اعتماد به نفس مالی خود را در بازنشستگی نشان دادند، هرچند منابع اقتصادی متناسب با جنسیت قابل مقایسه نبود. با این حال، این تفاوت ها نمی توانند با تجربه مراقبت از مراقبت مرتبط باشند.

پیش بینی اعتماد به نفس برای زنان و مردان به طور یکسان درآمد و سلامت در حالیکه منابع اقتصادی مرتبط با آموزش برای زنان و مردان، با سلامتی برای زنان و با سالها اشتغال نیمه وقت برای مردان بود، مهم بود.

اگرچه هیچ ارتباطی میان مراقبت های غیر رسمی و آمادگی برای بازنشستگی مشاهده نشده است، اما ممکن است که عضویت اتحادیه های دولتی یک عامل محافظ برای کارکنان سالمند باشد. از آنجایی که مراقبت غیر رسمی یک تجربه فراگیر است و اغلب می تواند اثرات مربوط به اشتغال و درآمد را به همراه داشته باشد، مهم این است که تحقیق در این بخش را در میان بخش های مختلف نیروی کار ادامه دهیم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved