مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

نتایج بررسی هاي اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چهار بیماري غیرواگیر مهم شامل بیماري قلبی و سـکته ، سـرطان ، بیمـاري مـزمن تنفسی و دیابت ،جمعا مسئول 28 میلیون مرگ در سال بوده و بزرگترین سهم را در بار بیماري هاي غیرواگیر در کشورهاي بـا درآمـد کم و متوسط دارند سازمان جهانی بهداشت (WHO (پیش بینی می کند در طول 10 سال آینده ، بیشترین افزایش در مـرگ ناشـی از بیماري قلبی عروقی (CVD ، (سرطان ، بیماري تنفسی و دیابت ،در کشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد. چهار بیماري قلبی عروقی،دیابت، سرطان و بیماري هاي مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر رفتـاري شـامل کـم تحرکـ ی، تغذیـ ه ناسالم ، مصرف الکل و دخانیات و چهار عامل خطر بیولوژیکی(فشارخون بالا، دیابت، اختلال چربی هاي خون و جاقی) مهم تـر ین علـل مرگ و میر ناشی از بیماري هاي غیرواگیر هستند به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیماري ها و عوامل زمینه ساز آن ها را بعنوان هدف اصلی براي کاهش 25 %مرگ و میر ناشی از بیماري هاي غیرواگیر تا سال 2025 تعیین کرده است . بسته "مداخلات اساسی بیماري هاي غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت( PEN-WHO (در مراقبت هاي اولیه بهداشتی، یـک گـروه اولویت بندي شده از مداخلات موثري است که می تواند با کیفیت قابل قبولی از مراقبت ، ارائه گردد و به تقویت نظـام سـلامت منجـر شود. در حال حاضر ، برنامه هایی که در مراقبت هاي اولیه بهداشتی ادغام شده اند فقط بر یک عامل خطـر ماننـد فشـار خـون بـالا یـا دیابت تمرکز دارند، و بیمارانی را تحت درمان طولانی مدت قرار می دهند که ممکن است فقط یک خطر کم قلبی عروقی داشته باشـند یا برعکس از درمان افرادي که خطر قلبی و عروقی بالاتري دارند، غفلت نماید. لذا نگـاه ادغـام یافتـه بـه عوامـل خطـر و بیمـاري هـا و پیشگیري و درمان ادغام یافته آن ها سبب دستیابی به اهداف با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر می گردد. انتخاب این گروه از بیماري هاي غیرواگیر بر مبناي معیار هاي زیر بوده است:  این بیماري ها از مسائل اصلی بهداشت عمومی هستند که بیشترین سهم را در بار جهانی بیماري هاي غیرواگیر دارند.  مداخلات مبتنی بر شواهدي براي پرداختن به این بیماري ها وجود دارند.  این بیماري ها داراي عوامل خطر رفتاري مشترك هستند: مصرف دخانیات ، کم تحرکی و رژیم غذایی ناسالم از عوامل خطـر رفتاري بیماري هاي غیرواگیر مهم هستند. این عوامل باعث افزایش فشارخون ( بیماري فشار خون بالا) ، افزایش قنـد خـون (دیابت) ، افزایش یا اختلال چربی هاي خون و چاقی می شوند.  این بیماري ها کانون توجه برنامه عملیاتی جهانی بیماري هاي غیرواگیر هستند. رویکرد هاي مؤثر براي کاهش بار بیماري هاي غیرواگیر ،شامل ترکیبی از مداخلات در سطح جامعه و مداخلات فردي هسـتند. چنـین مداخلاتی با هزینه کم و اثر بخشی زیاد در حال حاضر در دسترس بوده و شامل شناسایی و تشخیص زودهنگام بیماري هـاي غیرواگیـر با استفاده از فن آوري هاي ارزان، روش هاي غیر دارویی و دارویی براي اصلاح عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر و داروهاي قابل تهیـه براي پیشگیري و درمان حملات قلبی و سکته مغزي ، دیابت ، سرطان و آسم هستند . اگر این مداخلات با فن آوري ارزان به طور مؤثر ارائه شوند، به شکلی که مدیریت آن ها در مراقبت هاي اولیه بهداشتی(PHC (قابل انجام باشد، می توانند هزینه هاي پزشکی را کاهش داده و به بهبود کیفیت زندگی و بهره وري افراد منجر شوند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved