مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

مراقبت در منزل

44046343

درمان درمنزل

44046131

حدود 300 میلیون نفر در دنیا به آسم مبتال هستند. آسم یک مشکل بهداشتی فراگیری است که همه گروه های سنی را تحت تاثیر قرار می دهد و شیوع آن در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه با هزینه های درمانی قابل توجه همراه است و بار بیماری رو به افزایش است. آسم هنوزبا کاهش نیروی کار مولد اثر غیرقابل انکاری بر نظام سالمت و جامعه دارد به ویژه اثرات منفی خانوادگی در آسم کودکان. همچنین آسم سبب مرگ های بسیاری در سطح بین المللی می شود از جمله مرگ جوانان.
ارایه دهندگان خدمات آسم با مشکالت متفاوتی مواجه هستند که بنا به بافت محلی، نظام سلامت و دسترسی به منابع فرق می کند.
GINA به منظور افزایش آگاهی درباره آسم در میان پزشکان، مسئولین بهداشت عمومی وجامعه پایه گذاری شده است تا با همکاری های بین المللی، پیشگیری و درمان ارتقاء یابد. این شبکه گزارش های علمی درباره آسم را آماده می کند و به انتشار و کاربرد توصیه ها کمک می کند و سعی در ارتقای همکاری های بین المللی در پژوهش های آسم دارد.
راهکار فراگیر پیشگیری و درمان آسم، رویکرد جامع و یکپارچه به درمان آسم است که می تواند بر اساس شرایط محلی و بر حسب هر بیمار مورد استفاده باشد. این راهنما نه تنها بر پایه
شواهد موجود می باشد بلکه با بیانی روشن ابزارهای کاربردی در طبابت بالینی را فراهم می کند.
این دستورالعمل هر سال به روزرسانی می شود. در سال 2020 توصیه های جدید مهمی درباره درمان آسم خفیف و شدید ارایه شده است.

       مقاله ای جامع به صورت فایل pdf در باره بیماری آسم و راهههای درمان و پیشگیری نقل از اساتید در دسترس است لطفا جهت دریافت روی جمله کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved