مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

این جزوه تمرین ها و توصیه هایی برای بزرگسالانی ارائه می دهد که به خاطر ابتال به کووید 91   کرونا   شدیدا بیمار شده و احتماال در بیمارستان بستری بوده اند. این جزوه اطالعاتی در مورد حوزه های زیر ارائه می دهد که به صورت فایل PDF آماده بازخوانی است لطفا کلیک کنید :    فایل PDF 

راهنمای بیماری کرونا پس از ترخیص  فایل  PDF 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved